Työterveyslaitos on tehnyt tutkimuksen ”Työaikojen kehittäminen matkailu-, ravintola- ja
vapaa-ajan palveluissa”. Hanke sai alkunsa Matkailu- ja Ravintolapalvelut
MaRa ry:n ja Palvelualojen ammattiliiton (PAM) aloitteesta. Tutkimuksen on rahoittanut Työsuojelurahasto.

Työssä jaksaminen

MaRa-alan työaikoja leimaavat kausivaihtelut ja työn epäsäännöllisyys. Runsas lyhyiden työvuorovälien määrä lisää koettuja uni- ja vireyshaittoja, vaikeuttaa työn ja muun elämän yhteensovittamista.

Työterveyslaitoksen tutkijat havaitsivat myös, että jaksamista tukevilla myönteisillä työaikapiirteillä ja hyvillä työaikojen vaikutusmahdollisuuksilla on yhteys. Myönteisiä työaikapiirteitä ovat yövuorojen vähäisyys ja päivävuorojen runsaus, työpäivän pitkä kesto sekä peräkkäisten työvuorojen paljous.

MaRa ja PAM pyysivät Työterveyslaitosta arvioimaan työaikojen kuormittavuutta liikenneasemilla, ruoka- ja seurusteluravintoloissa sekä hotellien vastaanotoissa. Tutkimukseen osallistuivat Scandic Hotels Oy ja Pirkanmaan Osuuskauppa, joiden työntekijöille tehtiin kyselytutkimus. Tutkijat uskovat saaneensa luotettavan kuvan osallistujaorganisaatioista. Tietoa toteutuneista työvuoroista 2012–2015 saatiin MaraPlan työvuorojärjestelmästä yli 4 000 työntekijältä.

Työntekijöille mahdollisuus vaikuttaa

Työnantajat saivat tietoa työaikajärjestelyjen kehittämiskohteista: esimerkiksi siitä, että iltavuoroissa esiintyy muita työvuoroja useammin fyysistä kuormitusta ja siitä, että vain joka kolmas pystyy helposti vaikuttamaan taukojen pitämiseen. Tutkijat suosittavat, että työntekijöille tarjottaisiin mahdollisuutta vaikuttaa työaikoihinsa. Myös taukojärjestelyihin pitää kiinnittää huomiota.

Työvuorosuunnittelu on tärkeä väline

Yötyötä sisältävä vuorotyö, epäsäännölliset työajat ja pitkät työvuorot vaikuttavat työhyvinvointiin, työssä suoriutumiseen, työn ja perheen yhteensovittamiseen sekä mahdollisesti myös työssä pysymiseen.

Esimiehille työaikasuunnittelu on keskeinen työkalu – sillä voidaan tukea hyvinvointia ja kannattavuutta.

Tulokset voidaan tutkijoiden mukaan siirtää suoraan käytäntöön. Tietoa työvuoropiirteiden vaikutuksesta voi hyödyntää esimerkiksi rekrytoinnissa, koeaikana ja esimiestyössä. Tulokset auttavat myös alan sopijaosapuolia kehittämään palvelujen työaikoja.

Tutkimus:
Työaikojen kehittäminen matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa